Design fără titlu (39)
Știinţa măsurătorilor terestre cuprinde o serie de ramuri principale, ce se diferenţiază între ele atât prin obiectul activităţii, cât şi prin metodele şi instrumentele folosite în procesul de măsurare, din care, se menţionează:
GEODEZIA, se ocupă cu studiul, măsurarea şi determinarea formei şi dimensiunilor Pământului sau a unor părţi întinse din suprafaţa acestuia, precum şi cu determinarea poziţiei precise a unor puncte fixe de pe teren, ce formează reţeaua geodezică de sprijin pentru măsurătorile topografice. În cadrul măsurătorilor geodezice, care se execută pe suprafeţe mari, se ţine seama de efectul de curbură al Pământului.
TOPOGRAFIA, se ocupă cu studiul, măsurarea şi reprezentarea pe planuri şi hărţi a terenului cu toate formele de planimetrie şi de relief existente. În cadrul măsurătorilor topografice, ce se execută pe suprafeţe mici, nu se ţine seama de curbura Pământului.
Design fără titlu (40)
FOTOGRAMETRIA, se ocupă cu înregistrarea, măsurarea şi reprezentarea obiectelor sau fenomenelor în spaţiu şi timp, cu ajutorul imaginilor fotografice ale acestora, ce poartă denumirea de fotograme. Ridicările fotogrammetrice au o largă utilizare în prezent datorită randamentului superior al procesului de culegere şi prelucrare a datelor, precum şi a metodelor rapide de întocmire a planurilor topografice sub formă analogică şi mai recent, sub formă digitală.
TELEDETECTIA, cuprinde un ansamblu de tehnici şi tehnologii elaborate în vederea teleobservării resurselor naturale ale Pământului, ale planetelor, precum şi a spaţiului aerian şi interplanetar, ce se efectuează cu ajutorul sateliţilor artificiali.
Design fără titlu (41)
CARTOGRAFIA, se ocupă cu studiul proiecţiilor cartografice folosite la reprezentarea în plan a suprafeţei Pământului sau a unor porţiuni din această suprafaţă, în vederea întocmirii, editării şi multiplicării planurilor şi hărţilor topografice.
CADASTRU, cuprinde totalitatea lucrărilor necesare pentru identificarea, măsurarea şi reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a bunurilor imobile de pe întreg teritoriul ţării, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar. Prin introducerea cadastrului, se realizează cunoaşterea şi furnizarea, în orice moment, a datelor cadastrale din punct de vedere cantitativ, calitativ şi juridic a bunurilor imobile din cuprinsul unui teritoriu cadastral.
Sistemul informaţional geografic, cunoscut şi sub denumirea de GIS, se bazează pe utilizarea tehnicii electronice de calcul, necesară pentru achiziţia, stocarea, analiza şi afişarea datelor geografice ale suprafeţei terestre, sub formă de rapoarte grafice şi numerice. Sistemele informaţionale geografice realizează organizarea informaţiei pe criterii spaţiale şi pe diferite nivele de informaţie.
RTK Atlas Survey vă oferă servicii de calitate și mare precizie pentru: Cadastru, Topografie, Geodezie, Fotogrammetrie și GIS.
SERVICII DE TOPOGRAFIE GENERALA
• ridicări topografice pentru diverse autorizații, pentru proiecte de infrastructură, pentru rețele de utilități;
• întocmirea de planuri topografice analogice și digitale;
• măsurători pentru realizarea modelului 3D al terenului;

• întocmirea de profile longitudinale și transversale;

• calculul volumului de umplutură sau săpătură;

• trasarea limitelor de proprietate, a elementelor construcțiilor civile și industriale, a elementelor proiectelor de infrastructură;

SERVICII DE CADASTRU
• documentații cadastrale pentru prima înscriere a unui imobil;
• documentații cadastrale pentru dezmembrări imobile;
• documentații cadastrale pentru alipire imobile;
• servicii de cadastru general și cadastru de specialitate;
• documentații pentru obținerea autorizațiilor de construire, certificatelor de urbanism, certificatelor de edificare a construcțiilor;
• documentații pentru obținerea avizelor de specialitate (OCPI, OSPA, ANIF, MADR, AACR, etc.);
• trasarea limitelor de proprietate;
SERVICII DE GEODEZIE
• proiectarea și materializarea în teren a rețelelor topografice sau geodezice;
• măsurarea și compensarea riguroasă din punct de vedere planimetric și altimetric al rețelelor realizate;
• verificarea și rectificarea rețelelor de sprijin existente;
• îndesiri sau extinderi de reţele geodezice locale;
• monitorizarea deplasării în timp a construcțiilor;
• realizarea nivelmentului geometric de precizie;
SERVICII DE TOPOGRAFIE INGINEREASCĂ
• asistență topografică pentru lucrări de construcții civile: trasări de axe, transmitere cote, releveu, verificări planeitate și verticalitate;
• asistentă topografică în drumuri și autostrăzi: trasări diverse lucrări, ridicări topografice, calcule volume săpătură/umplutură, urmărire activitate în șantier;
• asistență topografică în căi ferate: trasări și ridicări, calcule volume, verificare și refacere rețea topografică;
SERVICII DE FOTOGRAMMETRIE
• proiectarea planurilor de zbor și realizarea zborurilor fotogrammetrice;
• determinarea și identificarea premarcajelor sau a reperilor din fotograme;
• crearea ortofotoplanurilor la diferite scări;
• realizarea modelului digital al terenului
• calcule volumetrice;
SERVICII GIS
• creare, populare și gestionare de baze de date (registrul spațiilor verzi, RENNS, planuri coordonatoare rețele, etc.);
• georeferențierea și vectorizarea hărților vechi;
• achiziționarea de date geospațiale;
• realizarea și actualizarea bazelor de date geospațiale;
• digitalizarea planurilor și hărților;