Afla totul despre cadastru!

Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale.
Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele. Este un document public gestionat la nivelul ANCPI-OCPI care cuprinde descrierea proprietatilor funciare, cu indicarea drepturilor reale imobiliare.
Evidenta imobilelor inscrise in planul cadastral si in cartea funciara se realizeaza si se actualizeaza din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la initiativa autoritatilor publice.

Prin imobil, in sensul Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege terenul, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, apartinand unuia sau mai multor proprietari, care se identifica printr-un numar cadastral unic. 

Imobilul definit mai sus se inscrie intr-o carte funciara. 

Entitatile de baza ale sistemului integrat de cadastru si carte funciara sunt imobilul si proprietarul. 

Prin sistemul integrat de cadastru si carte funciara se realizeaza: 

- identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice; 

- identificarea si inregistrarea proprietarilor, a altor detinatori legali de imobile si a posesorilor; 

- furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de institutiile abilitate; 

- publicitatea imobiliara, care asigura opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror raporturi juridice supuse publicitatii, referitoare la imobile.

Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial in a carui raza teritoriala de activitate este situat imobilul respectiv. 

Conform art. 23 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din 3 parti: 

- Partea I, referitoare la descrierea imobilelor; 

- Partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate si alte drepturi reale; 

- Partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garantie si sarcini.

FUNCTIA TEHNICA A CADASTRULUI

Functia tehnica a cadastrului este asigurata prin inregistrarea sistematica a proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, inregistrare care se realizeaza pe baza masuratorilor necesare realizarii planului cadastral si in care sunt determinate pozitia limitelor dintre imobilele invecinate, din oficiu, gratuit si in mod sistematic, pe baza realitatii din teren.

Documentatiile cadastrale determina suprafata terenurilor si constructiilor, rezultata din masuratori.

In cadrul functiei economice a cadastrului se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dupa caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile.

FUNCTIA JURIDICA A CADASTRULUI

Functia juridica a cadastrului se realizeaza prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor si prin inscrierea acestora in documentele tehnice cadastrale, in scopul inscrierii imobilelor in cartea funciara.

Descrierea imobilelor din documentele tehnice ale cadastrului constituie o modalitate de punere in concordanta a situatiei tehnice a imobilului cu situatia juridica cuprinsa in actele juridice. In caz de discrepanta, prevaleaza situatia tehnica identificata in urma masuratorilor efectuate. 

Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentelor tehnice ale cadastrului si pentru corespondenta acestora cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea limitelor imobilelor in concordanta cu actele juridice puse la dispozitie de detinatori revine persoanei autorizate sa execute lucrari de specialitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *